Xin cúng dường các chư vị liên hữu đồng tu bài Nhạc Niệm Phật (A Di Đà Phật 4 chữ) – Đạo Tràng Phước Ngọc

Con xin được hồi hướng công đức này cho những ai thấy và nghe được bài niệm Phật A Di Đà này mà mà sinh lòng hoan hỷ phát Bồ Đề Tâm nhất tâm chuyên niệm Vạn Đức Hồng Danh A Di Đà Phật, để một ngày kia sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật .