Cô Trân ở Chicago Mỹ quốc tinh tấn niệm Phật tiêu trừ bệnh ung thư.