Hình A Di Đà Phật xuất hiện khi đang đại chúng đang niệm Phật adidaphattiepdanvonglinh