Nghi thức 1 thời cộng tu của Tịnh Tông Học Hội:

1. Tán Liên Trì
2. Tụng Kinh A Di Đà + Chú Vãng Sanh
3. Tán A Di Đà
4. Kinh Hành niệm Phật 6 chữ
5. Địa Chung 1
6. Địa Chung 2
7. Nguyện Vãng Sanh
8. Lễ Phật 12 lạy
9. Kinh Hành niệm Phật 6 chữ
10. Địa Chung 3
11. Pháp thoại (15-20 phút)
12. Địa Chung Cuối + Niệm Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
13. Hồi Hướng + Tam Quy.
14. Niệm Phật Hồi Liêu.

Nếu các bạn ko có thời gian đến đạo tràng cộng tu thì cũng có thể tự bật máy ở nhà tu niệm theo cũng rất tốt, quan trọng là giữ đúng thời khóa.

Tán Liên Trì + Kinh + Tán A Di Đà + Địa Chung 1 & 2 + Nguyện Vãng Sanh:
http://www.mediafire.com/?6346knzh6txxacj

Lễ Phật 12 lạy:
http://www.mediafire.com/?1ide7i1ap8911dj

Địa Chung 3:
http://www.mediafire.com/?mul2h1ef0mmehtb

Địa Chung cuối + Niệm Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát:
http://www.mediafire.com/?e3w099t7bbqqz07

Hồi hướng + Tam quy:
http://www.mediafire.com/?sr41yja2ivdtfrp

Nếu chỉ muốn niệm Phật thôi thì chỉ cần tải về phần “Địa Chung 3” là được rồi.
Chúc các bạn thường tinh tấn.

A Di Đà Phật.